Friday, July 10, 2009

“TGIF-101”…Blog. “English -&- Việt -&- Deutsch”.


“TGIF-101”…Blog. “English -&- Việt -&- Deutsch”.

Remember when Fridays… were something to look forward to? Remember when people actually “Thanked God” for things? TGIF = “Thank God It’s Friday”. This was often the case when much of America did not work on ‘Saturdays or Sundays’. Much has changed.

As a child… I can remember when stores were mostly closed on Sundays and most people attended Church. Later on in my working life, I can even remember when ‘Overtime’ only happened rarely. In today’s work force it is ‘not optional’. Matter of fact most employees want it.

Rarely does ‘Anyone’… Thank “GOD”… for what they have! Mostly there are complaints about how our economy and the working opportunities appear to be vanishing. Our minds are on the future or dare I even say… the lack of a prosperous future? Remember… “It is Not how much you have… it is… “How”… you spend what you Have!”

For the past… 10 or more years, America does not allow “Public Prayer” in its public schools! When I went to school here in Florida, someone always read the Bible and Prayed over the loud speakers for 10-minutes each morning. It was mandated by Florida Law. Wow, haven’t things chanced! But there will always be Prayer in public schools, because there will always be ‘Tests’

Have you taken… a few moments to ‘Thank God’ for what you have? If you haven’t, perhaps it is time that you do? Even now as you may be reading this blog, take a few moments and ‘Thank God’… for what you have. Up to this point you have taken all for granted. Perhaps now, is the time to start… “Thanking God.”

Oh yes, One… important thing. When I speak about God, I am speaking about the God of the Bible. The Christian God, as He says there are… ‘no other gods’.

(Habakkuk 3:17-18) Though the fig tree shall not blossom, and fruit is not on the vines; the labor of the olive fails, and the fields yield no food. The flock is cut off from the fold, and no herd is in the stalls;
(Hab 3:18) yet I will rejoice in Jehovah, I will joy in the God of my salvation.

(1Thessalonians 5:18) In everything give thanks, for this is the will of God in Christ Jesus concerning you.

Thank you for Your EAR! Roger //E-mail// roger459@gmail.com

Home Page:
http://truth459.blogspot.com/
End…!"TGIF-101" ... Blog 03/06/2009. Việt

Hãy nhớ rằng khi thứ Sáu ... được cái gì để mong muốn được tiếp tục? Hãy nhớ rằng khi người dân thực sự "cảm ơn Thiên Chúa" cho vật? TGIF = "Cảm ơn Chúa phạm của Thứ sáu". Đây là trường hợp thường khi nhiều Mỹ đã không làm việc vào 'thứ Bảy hoặc Chủ nhật ". Đã có nhiều thay đổi.

Với tư cách là một đứa trẻ ... Tôi có thể nhớ khi hầu hết các cửa hàng đã đóng cửa vào ngày Chủ nhật và hầu hết mọi người tham dự Giáo Hội. Sau đó trong cuộc sống của tôi làm việc, tôi có thể nhớ, ngay cả khi 'ngoài' chỉ hiếm khi xảy ra. Trong ngày hôm nay của lực lượng lao động đó là 'không bắt buộc'. Vấn đề của thực tế, hầu hết các nhân viên muốn nó.

Hiếm khi nào 'Bất cứ ai' ... Cảm ơn "GOD" ... cho những gì họ có! Partly có khiếu nại của chúng tôi như thế nào về nền kinh tế và các cơ hội làm việc xuất hiện để được vanishing. Tư duy của chúng tôi đang trong tương lai, hoặc thậm chí tôi dám nói ... thiếu của một thịnh vượng trong tương lai? Lưu thông tin ... "Không phải là bao nhiêu bạn có ... đó là ..." như thế nào "... bạn chi tiêu những gì bạn có!"

Đối với quá khứ ... 10 hoặc nhiều năm qua, Mỹ không cho phép "công cộng Prayer" trong các trường học công cộng! Khi tôi đã đi học tại Florida, một người luôn luôn đọc Bible và Prayed qua loa cho loud 10-phút mỗi buổi sáng. Đó là bắt buộc của Luật Florida. Wow, không có điều chanced! Tuy nhiên, sẽ luôn có Cầu nguyện trong trường học công lập, bởi vì sẽ luôn có 'thử nghiệm'

Các bạn đã thực hiện ... một vài phút để 'Cảm ơn Chúa' cho những gì bạn có? Nếu bạn có không, có lẽ đó là thời gian mà bạn làm gì? Thậm chí ngay bây giờ nếu bạn có thể được đọc blog này, phải mất ít phút và 'Cảm ơn Chúa' ... cho những gì bạn có. Tính đến thời điểm này bạn đã thực hiện cho tất cả các cấp. Có lẽ bây giờ, là thời gian để bắt đầu ... "Thanking Thiên Chúa."
Oh yes, một trong những ... quan trọng. Khi tôi nói về Thiên Chúa, tôi nói về Thiên Chúa của Bible. Các Kitô Thiên Chúa, như ông nói có ... 'không có thần khác ".
(Habakkuk 3:17-18) Vì dầu cây vả sẽ không nứt lộc nữa, Và sẽ không có trái trên những cây nho; Cây ô-li-ve không sanh sản, đồ ăn; Bầy chiên sẽ bị dứt khỏi ràn, Và không có bầy ḅ trong chuồng nữa.

(Hab 3:18) Dầu vậy, tôi sẽ vui mừng trong Đức Giê-hô-va, Tôi sẽ hớn hở trong Đức Chúa Trời của sự cứu rỗi tôi.

(1Thessalonians 5:18) phàm làm việc gì cũng phải tạ ơn Chúa; vì ư muốn của Đức Chúa Trời trong Đức Chúa Jêsus Christ đối với anh em là như vậy.

Cám ơn bạn đã tai! Roger / / E-mail / / truth459@yahoo.com
Home Page:
http://truth459.blogspot.com/
Cuối ...!

"TGIF-101" …Blog am 03-06-2009. “Deutsch”


Erinnern Sie sich wann sollten sich Freitage … etwas freuen? Erinnern Sie sich wenn Leute wirklich "Bedankter Gott" für Dinge? TGIF = "Bedanken Sich bei Gott Es ist Freitag". Das war häufig der Fall, als viel Amerika an 'Samstagen oder Sonntagen nicht arbeitete. Viel hat sich geändert.
Als ein Kind … kann ich mich erinnern, als Lager größtenteils an den Sonntagen geschlossen wurden und die meisten Menschen Kirche aufwarteten. Später in meinem Arbeitsleben kann ich mich sogar erinnern, als 'Überstunden' nur selten geschahen. In der heutigen Belegschaft ist das 'nicht fakultativ'. Tatsache die meisten Angestellten will es.
Selten tut 'Irgendjemanden' … Bedanken Sich "bei GOTT" … dafür, was sie haben! Größtenteils gibt es Beschwerden darüber, wie unsere Wirtschaft und die Arbeitsgelegenheiten scheinen zu verschwinden. Unsere Meinungen sind auf der Zukunft oder trauen sich ich sage sogar … der Mangel an einer wohlhabenden Zukunft? Erinnern Sie sich an … "Es ist Nicht, wie viel Sie … haben, ist es …, "Wie" … Sie geben aus, was Sie Haben! "
Für die Vergangenheit … 10 oder mehr Jahre erlaubt Amerika "Öffentliches Gebet" in seinen öffentlichen Schulen nicht! Als ich hier in Florida in die Schule ging, las jemand immer die Bibel und Gebetet über die Lautsprecher um 10 Minuten jeden Morgen. Es wurde nach dem Gesetz von Florida beauftragt. Wow, haben Sie nicht riskierte Dinge! Aber es wird immer Gebet in öffentlichen Schulen geben, weil es immer 'Tests' geben wird
Haben Sie … ein paar Momente genommen, um Sich bei Gott' dafür 'Zu bedanken, was Sie haben? Wenn Sie nicht haben, vielleicht ist es Zeit, dass Sie tun? Sich sogar jetzt, wie Sie diesen blog lesen können, ein paar Momente, nehmen und 'bei Gott' … dafür Bedanken, was Sie haben. Bis zu diesem Punkt haben Sie alle als selbstverständlich betrachtet. Vielleicht jetzt, ist die Zeit, um … "das Danken bei Gott anzufangen."
Oh Ja, ein … wichtiges Ding. Wenn ich über den Gott spreche, spreche ich über den Gott der Bibel. Der Christ God, wie Er sagt, gibt es … 'keine anderen Götter.

Vielen Dank für Ihr OHR! Roger // Schickt // truth459@yahoo.com Per Email
Home Page:
http://truth459.blogspot.com/
Ende …!